Wprowadzono nowelizacje ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, które dają polskim służbom więcej czasu na sprawdzanie cudzoziemców, w tym również poszukujących ochrony międzynarodowej, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę.
Ma to zwiększyć bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez służby zadań, dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP.Zmiany w ustawie dostosowują przepisy krajowe do decyzji Rady UE z września 2015 r. Zgodnie z nią – w ramach unijnych programów relokacji uchodźców – w latach 2016-2017 do krajów UE ma trafić 160 tys. osób. Głównie z Grecji i Włoch, gdzie dotarła większość spośród ponad miliona migrantów, przybyłych na kontynent europejski w 2015 r. Polska ma przyjąć, w ciągu dwóch lat, około siedem tys. osób. W związku z tymi decyzjami, m.in. wydłużony został termin przewidziany na przekazanie przez komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży Granicznej lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informacji Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czy wjazd danego cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić jakiekolwiek zagrożenie „dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
busy do holandii

Według obowiązujących wcześniej przepisów czas ten wynosił zaledwie siedem dni, obecnie – 45 dni, z możliwością dalszego przedłużenia – o maksimum – 14 dni (jeśli wymaga tego sytuacja).
MSWiA (autor wspomnianej nowelizacji) wskazywało, że zmiany mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa w związku z wykonywaniem zadań w zakresie relokacji lub przesiedleń cudzoziemców. Wskazywano też, że 7-dniowy termin nie może w żaden sposób gwarantować rzetelnego zebrania informacji, stąd zmiany są uzasadnione.
Zgodnie z nowelizacją, jeśli przynajmniej jeden z uprawnionych organów poinformuje szefa UdSC, że wjazd danego cudzoziemca na terytorium Polski i jego w nim pobyt mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, nie może on zostać zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji. Zrezygnowano z wcześniej obowiązującego domniemania, iż w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca i jego pobyt w Polsce nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa lub ochrony porządku publicznego. Regulacja nakłada obowiązek wypowiedzenia się organów, do których zwróci się szef UdSC. Informacja o ewentualnym zagrożeniu, jakie stwarza obecność danego cudzoziemca dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, będzie wiążąca dla szefa UdSC nawet w sytuacji, jeśli będzie pochodzić tylko od jednego z wymienionych organów. W takim przypadku cudzoziemiec nie będzie podlegał przesiedleniu. W przypadku relokacji – szef urzędu będzie zawiadamiał właściwy organ państwa członkowskiego, z którego terytorium ma ona nastąpić, że cudzoziemiec nie został zakwalifikowany.
Obowiązek uzyskiwania informacji, czy wjazd cudzoziemca i jego pobyt w Polsce mogą stanowić zagrożenie, nie dotyczy cudzoziemca, który nie ma ukończone 13 lat.
Zgodnie z Konwencją Genewską, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej, nie może lub nie chce, korzystać z ochrony własnego kraju.

źródło: polskaniepodlegla.pl