1.Austria – 1 stycznia 1995r
2.Belgia – 25 marca 1957r
3.Bułgaria – 1 stycznia 2007r
4.Cypr – 1 maja 2007r
5.Czechy – 1 maja 2007r
6.Dania – 1 stycznia 1973r
7.Estonia – 1 maja 2004r
8. Finlandia – 1 stycznia 1995 r
9. Francja – 25 marca 1957r
10. Grecja – 1 stycznia 1981r
11. Hiszpania – 1 stycznia 1986r
12.Holandia – 25 marca 1957r
13. Irlandia – 1 stycznia 1973r
14. Litwa – 1 maja 2004r
15. Luksemburg – 25 marca 1957r
16. Łotwa – 1 maja 2004r
17. Malta – 1 maja 2004r
18. Niemcy – 25 marca 1957r
19. Polska – 1 maja 2004r
20. Portugalia – 1 stycznia 1986r
21. Rumunia – 1 stycznia 2007r
22. Słowacja – 1 maja 2004r
23. Słowenia – 1 maja 2004r
24. Szwecja – 1 stycznia 1995r
25. Węgry – 1 maja 2004r
26. Wielka Brytania – 1 stycznia 1973r
27. Włochy – 25 marca 1957r

 

busy do Holandii

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 r. nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa (w międzynarodowoprawnym tego słowa znaczeniu) funkcjonuje od 1 grudnia 2009. Równocześnie zastąpiła ona kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską.

Proces integracji wykracza poza ściśle określone ramy geograficzne Europy[3]. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznymi[4].

Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1958 r. została utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska.

 

Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta praw podstawowych. Prawem wiążącym są też umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym układy stowarzyszeniowe), których stroną były Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe.